ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN

Draagvlakcreatie voor het nieuwe Ondernemersfonds Enkhuizen, juli 2017

Draagvlak voor een ondernemersfonds is een veelbesproken onderwerp.

BIZ:

Wordt een ondernemersfonds opgericht voor een beperkt gebied, zoals voor een bedrijventerrein, dan spreekt men van een Bedrijven Investeringszone, afgekort BIZ. Een BIZ is een wettelijk gereguleerd fenomeen waarbij een groep ondernemers het fonds kan oprichten en verplicht stellen als een aangetoond draagvlak is gecreëerd van minimaal 50%. Het draagvlak moet worden aangetoond volgens wettelijke richtlijnen. De oprichting van een BIZ behoeft niet de goedkeuring van de gemeenteraad en het fonds wordt gevuld middels een bij de ondernemers opgelegde contributie.

Leids Model:

Door de werkgroep is gekozen voor een ondernemersfonds volgens Leids model, omdat deze stadsbreed functioneert. Ook dient er voldoende draagvlak te zijn. De gemeenteraad van Enkhuizen heeft bepaald dat zij dit voldoende acht. Het draagvlak mag lager zijn dan bij een BIZ en dat is het dan ook altijd omdat de toetsing anders verloopt. En de voeding wordt geregeld middels een opslag op de OZB. Die opslag wordt door de gemeenteraad gereguleerd. Het fonds wordt bestuurd door ondernemers. Er is dus sprake van een privaat instituut dat publiek wordt gevoed.

Gekozen optie:

De werkgroep ondernemersfonds Enkhuizen heeft gekozen voor een Ondernemersfonds volgens Leids model en heeft van meet af aan geijverd om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren in de wetenschap dat free-riders vaak onbereikbaar zijn en vanwege hun attitude geen fervente aanhangers zullen zijn. Er is maximaal accent gelegd op de georganiseerde ondernemers die zijn aangesloten bij de ondernemersverenigingen.

Werkwijze voor georganiseerde ondernemers:

Zo zijn er informatiebijeenkomsten belegd waarbij de ondernemers van de West-Friese bedrijvengroep (180 leden), MKB Enkhuizen (32 leden), Winkelstad Enkhuizen (WSE 25 leden), winkelcentrum Koperwiekplein (6 leden) en de horeca Enkhuizen (35 leden) optimaal zijn geïnformeerd. Tijdens de ledenvergaderingen werd vastgesteld dat de verenigingen voldoende draagvlak hebben. En de besturen hebben de uitkomst van hun vergaderingen schriftelijk meegedeeld aan de werkgroep.

Op dezelfde wijze zijn de grote ondernemers van het toeristisch platform Enkhuizen (Zuiderzeemuseum, Sprookjeswonderland, de Compagnieshaven, Museumstoomtram Hoorn-Medemblik en Rederij V&O / de veerdienst Stavoren) geïnformeerd.

Alle voorzitters betuigden de volle steun van hun leden.

Andere ondernemers waren de kunststofverwerkende industrie en alle grote zaadbedrijven. Ook Seed Valley werd betrokken in het proces. Allen reageerden positief op de ondernemersinitiatieven tot een enkeling die gematigd reageerde.

Met LTO Enkhuizen is overleg gevoerd over de behartiging van de belangen van de circa zes agrarische bedrijven. Met het college wordt nog nader overleg gevoerd.

Werkwijze voor niet-georganiseerde ondernemers:

Om ook niet-georganiseerde ondernemers te bereiken, zijn er inloopmiddagen en informatieavonden belegd. Die werden in de krant aangekondigd en op de elektronische infopanelen aan de rand van de stad. Perspublicaties hebben plaatsgevonden alsmede die in de ondernemersmagazines.

Werkwijze voor niet-ondernemers:

Omdat een ondernemersfonds ook niet-ondernemers betreft zijn in dat gremium de Wilgaerden groep en de Omring, de Woonschakel en de Regionale Scholengemeenschap (RSG) benaderd en persoonlijk geïnformeerd. Ook hier werd louter enthousiast gereageerd met uitspraken als: “dit had al veel eerder eens tot stand moeten komen” tot “hier zie ik hele goede mogelijkheden om dingen te doen die anders niet mogelijk zijn voor onze bewoners”.

Inloopspreekuur:

Het hele jaar door wordt er "inloopspreekuur" gehouden op woensdagmiddag van 17:00u tot 18:00u. Hier is men welkom voor informatie en uitleg, het stellen van vragen, het uiten van meningen en het kenbaar maken van bezwaren.

De bereikte groep contribuanten:

Op de hierboven beschreven wijze is in ozb-bijdrage uitgedrukt, meer dan 80% van de toekomstige contribuanten bereikt met een bijna voltallige positieve respons. Een enkeling reageerde gematigd.

Werkwijze met de gemeenteraad:

Bijna aan het eind van het proces zijn alle fractievoorzitters in een persoonlijk gesprek geïnformeerd waarna een informatieavond in de Nieuwe Doelen is gehouden. En middels een presentatie die werd gegeven door ervaringsdeskundige Pieter Douma, kregen van deze voorzitter van ondernemersfonds Leeuwarden de raadsleden informatie uit eerste hand. Uiteindelijk is de motie van 6 december door enkele raadsfracties ingediend en met unanieme stemmen aangenomen.

Werkwijze met het College:

Met het college is op diverse tijdstippen in het proces overleg gevoerd, zodat beide partijen elkaar optimaal geïnformeerd hielden. Dit heeft tevens geleid tot diverse raadsbrieven waarmee op haar beurt de gemeenteraad geïnformeerd bleef.

Werkwijze met de Wethouder:

De wethouder economische zaken werd door de werkgroep constant op de hoogte gehouden en daarnaast via zijn ambtenaren die nauw betrokken waren bij het proces. Eerst met wethouder Rob de Jong, die werd opgevolgd door de wethouders Gerrit Wijnne en vervolgens wethouder Eric Struijlaert.


Gehouden presentaties:

Presentatie voor het Bestuur Ondernemers Federatie Enkhuizen, bestaande o.a. uit;

De heer W. de Vries, directeur Sprookjeswonderland

De heer D. Beemster, voorzitter MKB Enkhuizen

De heer H. Oudshoorn, voorzitter Winkelstad Enkhuizen

De heer H.P. Baars, voorzitter Westfriese Bedrijvengroep Enkhuizen

Presentatie voor Jaarvergadering Winkelstad Enkhuizen, december 2016

De heer H. Oudshoorn, voorzitter

De heer M. Roorda, secretaris

Diverse aanwezige leden uit de binnenstad van Enkhuizen

Presentatie voor Jaarvergadering Westfriese Bedrijven Groep Enkhuizen

De heer H.P. Baars, voorzitter Westfriese Bedrijvengroep Enkhuizen

De heer K. Kleinhout, bestuurslid

De heer R. Hoost, penningmeester

De heer D. Verbeek, bestuurslid

De heer W. Boerakker, Parkmanager Enkhuizen

Vele aanwezige leden

Presentatie voor Bestuur van Stichting Stadsmanagement Enkhuizen

De heer P. Folgers, Citymanager Enkhuizen

De heer H. Oudshoorn, voorzitter Winkelstad Enkhuizen

De heer N. Waalkes, voorzitter Oud Enkhuizen

De heer R. Post, voorzitter Horeca Enkhuizen

De heer D. Beemster, voorzitter MKB Enkhuizen

De heer J. Moojen, voorzitter Toeristisch Platvorm Enkhuizen

Presentatie voor Toeristisch Platvorm Enkhuizen

De heer J. Moojen, voorzitter

De heer W. de Vries, directeur Sprookjeswonderland

De heer S. Warnink, directeur Zuiderzeemuseum Enkhuizen

De heer H.M. Hoekstra, directeur Compagnieshaven Enkhuizen BV

De heer A. Veenma, directeur rederij V&O

De heer T. Gebhart, Museumstoomtram Hoorn-Medemblik

Presentatie voor Jaarvergadering Horeca Nederland, afdeling Enkhuizen, december 2016

De heer R. Post, voorzitter

Vele aanwezige leden

Presentatie aan de gemeenteraadsleden van Enkhuizen, november 2016

Groot aantal aanwezige gemeenteraadsleden

Presentatie tijdens inloopavond aan een groep individuele ondernemers, november 2016

Enkele aanwezige ondernemers

Gevoerde gesprekken:

Gesprek met Rederij V&O, Veerdienst Enkhuizen Stavoren

De heer A. Veenma, directeur

Gesprek met VVV Enkhuizen

De heer T. Peerdeman, voorzitter van bestuur

Gesprek met Draka Polymer films

De heer B. Wisman, CFO

Gesprek met Pipe Life

De heer B. van Dijk, CFO

Gesprek met Renolit Nederland

De heer A. Valk, service unit manager

Gesprek met Rijksscholengemeenschap RSG

De heer E. Kramer, voorzitter van de Raad van Bestuur

Gesprek met Welwonen

De heer H. Draaisma, directeur Woningbouwvereniging Welwonen Enkhuizen

Gesprek met Syngenta Enkhuizen

De heer P. Acda, directeur Syngenta Enkhuizen

Gesprek met Incotec Enkhuizen

De heer R. van 't Hof, Finance Director

Gesprek met Monsanto Enkhuizen

De heer C. Deen, Site Lead Enkhuizen

Gesprek met Winkelcentrum Koperwiekplein

De heer H. Zunnebelt, slagerij Zunnebelt, voorzitter vereniging Koperwiekplein

De heer J. Rozema, Volendammer Visspeciaalzaak Jan & Erna

De heer M. Geertsema, voormalig winkelmanager Deen Supermarkt

Gesprek met L.T.O Enkhuizen

De heer A.P. Schouten, voorzitter

De heer T. Visser

Mevrouw T. Buysman

Mevrouw M. Langeveld

Gesprek met Oost Wilgaerden Enkhuizen, Westerhof

Mevrouw Hernandts, Clustermanager

Gesprek met Omring Enkhuizen, Overvest

Mevrouw T. de Nijs, Vestigingsmanager

Gesprek met Seed Valley

De heer E. Cardol, directeur

Gesprek met Frontline gevelsystemen

De heer J. de Vries, Commercieel directeur

Gesprek met Enza Zaden

De heer H. Tuytel, financial manager ENZA groep

Gesprek met MKB-Enkhuizen

De heer D. Beemster, voorzitter MKB Enkhuizen

Mevrouw I. Macke, bedrijfsleider Hema Enkhuizen

Gesprekken, individueel met alle fractievoorzitters van de gemeenteraad, okt/nov 2016

Door alle ondernemersverenigingen zijn overeenstemmingsverklaringen voor het ondernemersfonds afgegeven. Diverse adhesiebetuigingen voor het ondernemersfonds zijn afgegeven.