ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN

Ondernemers willen extra activiteiten bedenken en realiseren om Enkhuizen economisch te versterken. Dit wordt mogelijk gemaakt door als collectief van ondernemers te investeren in de gemeente. Een Ondernemersfonds is voor ondernemers en door ondernemers. Collectieven of groepen ondernemers kunnen aanvragen indienen voor activiteiten die bijdragen aan een beter vestigingsklimaat in de samenleving van Enkhuizen. En die aanvragen kunnen eveneens worden ingediend door o.a. de culturele- of not-for-profit sector, zoals scholen, maatschappelijke instanties etc. Kortom, iedereen die bijdraagt in het Ondernemersfonds kan aanvragen indienen.

1. Waarom een Ondernemersfonds?

2. Wat is een Ondernemersfonds?

3. Wat zijn de investeringen c.q. de kosten van een Ondernemersfonds?

4. Wat houdt gemeentebreed in?

5. Hoe worden de gelden opgehaald voor het Ondernemersfonds?

6. Wat is de rol van de gemeente bij het Ondernemersfonds?

7. Worden zowel profit als non-profit niet-woning aangeslagen?

8. Worden de gelden eerlijk verdeeld?

9. Is het ook mogelijk om niet mee te doen?

10. Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

11. Wat zijn de activiteiten die uit een Ondernemersfonds worden betaald?

1. Waarom een Ondernemersfonds?

Een Ondernemersfonds is een instrument dat het mogelijk maakt om als ondernemers gezamenlijk te investeren in de lokale samenleving en economie. De ondernemers zelf bepalen welke activiteiten worden ontwikkeld en hoeveel zij daarvoor gaan betalen. Een Ondernemersfonds zorgt ervoor dat alle ondernemers meebetalen aan het fonds. Daardoor is de draagkracht van het fonds hoog. Een Ondernemersfonds verstevigt daarnaast de positie van de ondernemers richting de overheid.

2. Wat is een Ondernemersfonds?

Een Ondernemersfonds is een gemeentebreed fonds voor alle ondernemers en door alle ondernemers. Zij allen dragen bij aan het Ondernemersfonds door een verplichte contributie. Dit is mogelijk, omdat de overheid de inning faciliteert met een heffing van een extra percentage op de OZB. De geïnde contributie wordt in zijn geheel in het Ondernemersfonds gestort, zodat het fonds investeringsprojecten kan toekennen die door ondernemers worden aangedragen.

3. Wat zijn de investeringen c.q. de kosten van een Ondernemersfonds?

De investeringen en dus de activiteiten c.q. het programma, worden door groepen van ondernemers bedacht en betaald. Het Ondernemersfonds bepaalt zelf, in samenspraak met de gemeente, welk percentage over de OZB wordt geheven om het totaal fondsbedrag bij elkaar te brengen. Het bestuur van het Ondernemersfonds gaat er nu van uit dat per jaar voor circa € 300.000 zal worden geïnvesteerd.

4. Wat houdt gemeentebreed in?

Gemeentebreed betekent dat het voor alle ondernemers binnen de gemeentegrens is bedoeld. Het is dus niet alleen voor de binnenstad of een bedrijventerrein.

5. Hoe worden de gelden opgehaald voor het Ondernemersfonds?

De gelden worden door de gemeente opgehaald via een opslag van ca. 17% op de OZB. Die opslag zit al in uw aanslag verwerkt en wordt niet apart vermeld. Alle niet-woningen binnen de gemeente Enkhuizen krijgen deze extra heffing op de OZB die rechtstreeks voor het fonds is bedoeld.

6. Wat is de rol van de gemeente bij het Ondernemersfonds?

Ondernemers nemen het initiatief voor het fonds en vragen de gemeente om het innen van de gelden te faciliteren. De gemeenteraad van Enkhuizen neemt hierover een beslissing of zij dit wil. Als de gemeenteraad dit goedkeurt, is het Ondernemersfonds een feit. Omdat de gemeente het geld int en stort, is het Ondernemersfonds verplicht jaarlijks een verantwoording af te leggen aan de gemeente.

7. Worden zowel profit als non-profit niet-woningen aangeslagen?

Ja, zowel profit als non-profit organisaties hebben veel baat bij een Ondernemersfonds. Iedereen die bijdraagt aan het fonds heeft de mogelijkheid om voor een activiteit een aanvraag in te dienen. Dus ook sportverenigingen, scholen en muziekverenigingen.

8. Worden de gelden eerlijk verdeeld?

De gelden worden op drie manieren verdeeld:

A. Trekkingsgebied

De gemeente Enkhuizen is opgedeeld in deelgebieden. Deze gebieden dragen allemaal voor een bepaald bedrag bij aan het fonds. De ondernemers hebben Enkhuizen verdeeld in de volgende gebieden: binnenstad, bedrijventerrein, Westeinde en buitenstad. Elk trekkingsgebied houdt het recht op de uit het gebied opgebrachte gelden. Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft ervoor gekozen om een deel van de € 300.000 aan te wenden voor stadsbrede activiteiten.

A. Sectoraal

Er zijn bepaalde sectoren met ondernemers en maatschappelijke instanties die geen geografische band hebben met de andere ondernemers uit het trekkingsgebied. Voor die sectoren is daarom gekozen voor een bijdrage aan een pot voor speciale thema’s, bijvoorbeeld onderwijs. De instanties die aan deze pot een bijdrage leveren, hebben ook het recht een beroep te doen op die gelden.

C. Stadsbreed

Het Ondernemersfonds moet een bijdrage leveren aan de economie van de hele gemeente, maar wil ook investeren in de samenleving. Daarom is er voor gekozen om een pot stadsbreed op te zetten ter hoogte van 15% van het gehele fonds. Iedereen die bijdraagt aan het fonds heeft de mogelijkheid om een activiteit aan te vragen waarbij de hele gemeente baat bij heeft.

9. Is het ook mogelijk om niet mee te doen?

Nee, de kracht van een Ondernemersfonds is dat het voor iedereen geldt. Dit draagt er ook aan bij dat alle ondernemers, of ze nu wel of geen lid zijn van een ondernemersvereniging, worden geactiveerd om zelf na te denken over het ontwikkelen van activiteiten.

10. Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

Aanvragen kunnen alleen collectief worden ingediend door groepen van ondernemers. De groep, het collectief, moet met interessante investeringsvoorstellen komen en aangeven hoe zij deze activiteiten wil vormgeven. Vervolgens dient zij deze aanvraag in bij een bestuur van een ondernemersvereniging dat alle voorstellen met een advies voorlegt aan de Adviescommissie van toekenning. Deze Adviescommissie is bevoegd om binnen vastgestelde kaders de aanvraag positief of negatief te beoordelen.

11. Wat zijn de activiteiten die uit een Ondernemersfonds worden betaald?

De activiteiten worden door ondernemers zelf bepaald en het daarvoor benodigde geld wordt zelf aangevraagd. Enkele voorbeelden van activiteiten die vanuit een Ondernemersfonds kunnen worden gefinancierd, zijn: (stads)promotie, collectieve beveiliging, verlichting op bedrijventerreinen, evenementen, binnenstadmanagement en parkmanagement. Het zijn de creatieve geesten die vele andere activiteiten weten te ontwikkelen.